TEPS-B技術報告第三號

TEPS-B技術報告第三號

TEPS-B技術報告第三號:
建構TEPS-B Panel 1/2 CP樣本2014年面訪調查完訪成功樣本的機率權數 (第一版)

檔案下載: 技術報告第三號PDF檔

更多研究成果,請至:技術報告